Regulamin

Home »  Poznaj Nas »  Regulamin

 1. Postanowienia ogólne: Niniejszy regulamin, określa prawa i obowiązki Uczestnika Klubu Fitness zlokalizowanego przy ul. Piastowskiej 90E w Gdańsku
 2. Klub Fitness: Zwany dalej również „Klubem” świadczy usługi w zakresie zajęć grupowych i indywidualnych.
 3. Z usług Klubu mają prawo korzystać wszyscy chętni zwani dalej Uczestnikami na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, którzy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 12 września 2001 roku (Dz. U. Nr. 101 poz. 1095 par. 2.1 pkt. 6) złożą podpisane własnoręcznie oświadczenia o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych.
 4. Osoby poniżej 18tego roku życia mogą korzystać z usług świadczonych przez Klub wyłącznie za pisemną zgodą rodziców bądź prawnych opiekunów.
 5. Osoby, korzystające z usług Klubu oświadczają iż, nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do zajęć powinny skonsultować się z lekarzem i dostarczyć do Klubu odpowiednie zaświadczenie.
 6. Klub Fitness zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do Klubu bez podania przyczyn.
 7. Osoby chcące korzystać z usług Klubu zobowiązane są do wypełnienia formularza osobowego – obowiązkowej Karty Uczestnika oraz wykupienia w recepcji jednorazowego wejścia lub karnetu, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 8. Wykupienie jednorazowego wejścia upoważnia do korzystania z jednych zajęć grupowych. Osoba wykupująca jednorazowe wejście zobowiązana jest zostawić dokument tożsamości w recepcji w celu otrzymania kluczyka do szafki. Po zakończeniu ćwiczeń należy oddać kluczyk i odebrać dokument. W przypadku złamania lub zgubienia kluczyka od szafki należy uiścić opłatę w wysokości 25 zł.
 9. Wykupienie karnetu miesięcznego upoważnia do korzystania z zajęć przez miesiąc od daty jego zakupu. Karnet wystawiany jest na czas określony łącznie z sobotami, niedzielami i świętami. Klub jednocześnie zastrzega sobie prawo, iż może być nieczynny w okresie świątecznym. Po przyjściu do Klubu należy okazać karnet upoważniający do korzystania z usług Klubu, a następnie zostawić go w recepcji w celu otrzymania kluczyka do szafki. Po zakończeniu ćwiczeń należy oddać kluczyk i odebrać karnet. W przypadku złamania lub zgubienia kluczyka od szafki należy uiścić opłatę w wysokości 25 zł.
 10. Przy zakupie karnetu Uczestnik nie jest zobowiązany do podpisywania z Klubem jakichkolwiek umów długoterminowych.
 11. Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie. Karnet jest honorowany tylko do daty ważności zapisanej na karnecie. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia. Udostępnienie karnetu wstępu osobom trzecim stanowi naruszenie regulaminu i skutkuje wykluczeniem z Klubu bez prawa ubiegania się o zwrot wpłaconych pieniędzy.
 12. W przypadku zagubienia karnetu Uczestnik zobowiązany jest powiadomić pracownika recepcji. Nowy karnet będzie wydany po ustaleniu danych osobowych Uczestnika i daty ważności zagubionego karnetu.
 13. Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet – niewykorzystane wejścia nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu.
 14. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych Uczestnik zobowiązany jest powiadomić personel Klubu.
 15. Na czas przebywania w Klubie Uczestnik powinien zamykać swoje rzeczy w szafce. Za przedmioty wartościowe oraz ubrania pozostawione w szatni, szafkach lub na terenie Klubu, Klub nie ponosi odpowiedzialności.
 16. Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Zakaz ten dotyczy również środków dopingujących i stymulujących – sterydów, narkotyków i innych środków odurzających. Podczas ćwiczeń obowiązuje również bezwzględny zakaz żucia gumy i spożywania innych artykułów spożywczych.
 17. Uczestnicy mają obowiązek przynosić odpowiedni strój sportowy i mieć ze sobą własny ręcznik. W Klubie bezwzględnie obowiązuje obuwie zamienne – inne od tego, w którym się przyszło.
 18. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć grupowych oraz instruktora prowadzącego zajęcia.
 19. Użytkowanie sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia Klubu.
 20. Na terenie Klubu należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag personelu oraz dostosować się do regulaminu. Osoby przebywające na terenie Klubu zobowiązane są okazywać wzajemną tolerancję i zrozumienie względem siebie. Zabrania się używania wulgarnego języka, agresywnego zachowania lub użycia siły w stosunku do drugiej osoby.
 21. Za dewastacje rzeczy należących do Klubu oraz wszelkie działanie na jego szkodę Uczestnik będzie odpowiadał finansowo lub prawnie.
 22. Wykluczenie z Klubu i pozbawienie członkostwa następuje z chwilą naruszenia porządku publicznego lub przepisów niniejszego regulaminu. O wykluczeniu z Klubu Uczestnik zostanie powiadomiony ustnie przez pracownika. W sytuacji wykluczenia z Klubu nie jest zwracana równowartość niewykorzystanego karnetu.
 23. Do sterowania sprzętem audio-video, TV, klimatyzacją, wentylacją, itp. uprawniony jest tylko pracownik Klubu.
 24. Aby uzyskać rachunek za usługi świadczone przez Klub prosimy o przekazanie Klubowi pełnych danych odbiorcy z numerem NIP. Rachunki wydawane są w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi w recepcji Klubu.
 25. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu oraz innych rozporządzeń obowiązujących na terenie Klubu.
 26. Pracownicy obsługi sprawują nadzór nad przestrzeganiem regulaminu. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać bezpośrednio do recepcji Klubu.

Regulamin obowiązuje od 1 września 2013 roku.